Statut

U skladu sa odredbama Zakona o udruženjima Republike Srbije (»Službeni glasnik RS«,
br. 51/2009, 99/2011 – dr. zakoni i 44/2018 – dr. zakon), kao i odredbama Satuta udruženja „Асоцијација медија”, ul. Kraljice Natalije br. 28, Beograd, MB: 17514687, PIB: 103099587 (u daljem tekstu: udruženje), na sednici Skupštine udruženja, održanoj dana 25.03.2022. godine, u Beogradu, usvojen је sledeći:

 

 

PREČIŠĆEN TEKST STATUTА UDRUŽENJA “АСОЦИЈАЦИЈА МЕДИЈА”

 

Oblast ostvarivanja ciljeva

​Član 1.

Udruženje „Асоцијација медија” (u daljem tekstu: Udruženje i/ili Asocijacija) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređenja poslovanja u okviru informativne delatnosti, a posebno u delu koji se odnosi na izdavače štampanih medija, servisa novinskih agencija, kao i internet portala..

 

Ciljevi udruženja

Član 2.

Ciljevi Udruženja su: permanentno unapređivanje uslova poslovanja novinsko izdavačkih kuća, novinskih agencija i portala – na svim platformama, implementacija najnovijih dostignuća iz oblasti medijske industrije, pokretanje zakonodavnih inicijativa za bolje regulisanje oblasti medijske industrije, preduzimanje mera usmerenih na ostvarivanje poštovanja Kodeksa novinara Srbije, permanentna dodatna stručna edukacija zaposlenih u medijskoj industriji, saradnja sa sličnim ili istovetnim medijskim organizacijama iz zemlje i sveta, saradnja sa drugim udruženjima, nadležnim organima i relevantnim zainteresovanim strana u pogledu aktivnosti od značaja za rad medija.

 

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

 • zastupa interese članova i izdavača koji nisu članovi prema državnim organima i organizacijama na svim nivoima;
 • zastupa interese članova i izdavača koji nisu članovi prema javnim preduzećima čije usluge se koriste;
 • zastupa interese članova u oblasti marketinških aktivnosti;
 • zastupa interese članova u odnosu na ponuđače repromaterijala i opreme u oblasti novinskog izdavaštva, grafičke opreme i elektronskih medija;
 • zastupa interese svojih članova u oblasti sprovođenja tržišnih istraživanja i primene dobijenih rezultata;
 • bavi se edukacijom i dopunskim stručnim obrazovanjem kadrova u novinsko izdavačkoj delatnosti i delatnosti elektronskih medija;
 • organizuje stručne seminare, skupove, izložbe, promocije i sl. posvećene najnovijim zbivanjima i trendovima u okviru novinsko izdavačke industrije, elektronskih medija i srodnim granama;
 • prati najnovije trendove na tehničko tehnološkom nivou i informiše o mogućnostima njihove primene;
 • zastupa interese Asocijacije u kontaktu sa sličnim organizacijama u svetu i organizuje kontinuiranu saradnju;
 • sprovodi druge aktivnosti i zadatke utvrđene odlukama Skupštine osnivača Asocijacije u vezi sa ciljevima Asocijacije.

Udruženje svoje aktivnosti sprovodi uz strogo poštovanje svih primenjivih propisa Republike Srbije, uključujući naročito propise iz oblasti medija, zaštite podataka o ličnosti, zaštite intelektualne svojine i zaštite konkurencije.

 

Naziv i sedište

Član 4.

Naziv Udruženja je: „Асоцијација медија”.

Udruženje ima sedište u Beograd: ul. Kraljice Natalije br. 28, 11000 Beograd.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Izgled i sadržina pečata

Član 5.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je u gornjoj polovini ispisano: Naziv Udruženja: „Асоцијација медија, Београд“. Pečat sadrži i znak Udruženja kao i pun naziv Udruženja ispisan latiničnim i ćiriličnim pismom.

 

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 6.

Član Udruženja može biti svako lice koje je izdavač štampanih medija, internet medija i servisa novinskih agencija koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.

Član Udruženja može biti i grupacija sa više svojih članova, s tim što grupacija ima pravo na jedan (1) glas u organima upravljanja Udruženja.

Član Udruženja nema pravo da bude član drugog udruženja sa srodnim ciljevima.

Pridruženim članom Udruženja može postati fizičko ili pravno lice pod uslovima i na način propisan članom 21 ovog Statuta. 

 

Član 7.

 

Pravno lice uz podnošenje prijave za učlanjenje u Udruženje istovremeno imenuje i svog zastupnika u Udruženju.

Članstvo se ostvaruje nakon odluke Upravnog odbora i uplate jednogodišnje članarine čiju visinu utvrđuje Upravni odbor posebnom odlukom

 

Član 8.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Odluku o prijemu u članstvo, Upravni odbor donosi ceneći da li su ostvareni preduslovi za prijem u članstvo a posebno:

 • Transparentnost vlasništva prikazanog u APR-u i Centralnom registru;
 • Redovnost isplata svih finansijskih obaveza prema državi i zarada zaposlenima;
 • Transparentnost izvora finansiranja;
 • Transparentnost medijskog potencijala, u vezi sa čim Udruženje preporučuje reviziju tiraža (audit) kod odgovarajućih, međunarodno priznatih, organizacija za merenje prodatih tiraža, čitanosti, poseta weba ili digitalnih medija i gledanosti;
 • Prihvatanje i poštovanje Kodeksa novinara Srbije, za koje se kao polazna osnova uzimaju poslednji rezultati monitoringa medija Saveta za štampu. Upravni odbor ima pravo da u periodu od do šest meseci odloži razmatranje prijave kandidata u članstvo do objavljivanja sledećeg monitoringa medija Saveta za štampu, odnosno naknadne analize poštovanja Kodeksa novinara Srbije.
 • Prihvatanje nadležnosti Saveta za štampu, kao i postupanje u skladu sa odlukama istih
 • Komisije za žalbu Saveta za štampu;
 • Podnošenje odgovarajuće molbe za prijem u članstvo Udruženja,
 • Prihvatanje i poštovanje Kodeksa Udruženja

Član 9.

Članstvo u Udruženju prestaje:

 • istupanjem iz članstva podnošenjem pisane izjave o istupanju;
 • prestankom pravnog lica ili prestankom obavljanja delatnosti izdavača.
 • ukoliko je član neaktivan duže od godinu dana, a na osnovu odluke UO;
 • isključenjem člana iz razloga propisanih ovim Statutom;

Prestanak članstva iz stava 1 tač. 1) ovog člana stupa na snagu prijemom pisane izjave od strane Udruženja, a UO to istupanje konstatuje.

Prestanak članstva usled razloga iz stava 1 tačka 2) ovog člana stupa na snagu nastupanjem okolnosti predviđenih tom odredbom, dok UO konstatuje prestanak članstva.

Odluku o prestanku članstva usled razloga iz stava 1 tač. 3) i 4) ovog člana donosi UO.

Član se može isključiti u slučaju da je i posle upozorenja nastavio sa kršenjem Kodeksa ili Statuta Udruženja (naročito u pogledu propisanih obaveza), ukoliko više ne ispunjava uslove za prijem u članstvo, u slučaju da je ovlašćeni predstavnik člana pravosnažno osuđen za teško krivično delo i ukoliko izvršenjem takvog krivičnog dela narušava ugled Asocijacije.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju usled razloga iz stava 1 tač. 3) i 4) ovog člana donosi UO. 

Član 10.

Upravni odbor može odlučiti da, usled postojanja razloga iz člana 9 stav 1 tač. 3) i 4) ovog Statuta, umesto donošenja odluke o prestanku, konkretnom članu suspenduje članstvo.

Suspenzija može da traje najviše godinu dana, nakon čeha će članstvo odlukom Upravnog odbora ili biti aktivirano ili će član biti isključen iz Udruženja u skladu su odredbama člana 9 ovog Statuta.

 

Prava obaveze i odgovornost članstva

Član 11.

Član Udruženja ima pravo da:

 1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
 3. bira i bude biran u organe Udruženja;
 4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

 

Član je dužan da:

 1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
 3. plaća članarinu;
 4. aktivno učestvuje u radu Skupštine Udruženja;
 5. obavlja druge poslove koje mu poveri Skupština i Upravni odbor.

 

Članovi se obavezuju da pre pokretanja bilo kojih pravnih postupaka protiv drugih članova eventualni spor pokušaju prethodno rešiti u dobroj veri uz medijaciju Asocijacije u razumnom roku koji neće uticati na ostvarenje zakonskih prava, uz strogo očuvanje poverljivosti postupka.

 

 

 

Unutrašnja organizacija

Član 12.

Organi Udruženja su Skupština i Upravni odbor. Funkciju zastupnika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu potpredsednici i Izvršni direktor.

 

​Skupština

Član 13.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

 

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova Skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

 

Sednicu Skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja Skupštine i predlogu dnevnog reda. Redovna Skupština se zakazuje najmanje 30 dana pre održavanja uz obavezu dostave materijala članovima najmanje 8 dana pre održavanja. Vanredna sednica Skupštine može biti zakazana najmanje 10 dana pre održavanja. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Skupština Udruženja:

 1. donosi plan i program rada;
 2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 3. usvaja druge opšte akte Udruženja;
 4. bira i razrešava članove Upravnog odbora;
 5. razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
 6. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 7. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
 8. odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu;
 9. verifikuje odluke Upravnog odbora o prijemu novih članova, suspenziji ili isključenju članova iz Udruženja.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

 

Upravni odbor

Član 14.

Upravni odbor je organ upravljanja Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima 9 (devet ) članova, koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i dva potpredsednika, od kojih je jedan zadužen za međunarodnu saradnju, a drugi za odnose sa privredom. Mandat predsednika i potpredsednika traje najviše 4 (četiri) godine, a mogu se ponovo birati na isti vremenski period.

Upravni odbor se po pravilu sastaje jednom mesečno.

 

Član 15.

Upravni odbor:

 1. rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 2. poverava posebne poslove pojedinim članovima;
 3. razmatra inicijative i predloge Izvršnog odbora i o njima donosi odluke;
 4. donosi finansijske odluke;
 5. odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
 6. odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
 7. po potrebi formira posebne radne grupe ili komisije sa ciljem izvršavanja poslova od posebnog interesa za rad i funkcionisanje Udruženja.
 8. odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.
 9. Upravni odbor radi u skladu sa odredbama Statuta i Pravilnika o radu Upravnog odbora.
 10. Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova Upravnog odbora.

 

 

Zastupnik Udruženja

Član 16.

Predsednik Upravnog odbora i izvršni direktor zastupaju Udruženje u pravnom prometu i imaju prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Izvršnog direktora imenuje Upravni odbor na neodređeno vreme.

Izvršni direktor Udruženja je ovlašćen da, u odsustvu predsednika upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta po ovlašćenu Upravnog odbora.

 

Akti Udruženja

Član 17.

Akti Udruženja su: Osnivački akt, Statut, Poslovnik o radu Upravnog odbora Udruženja i Kodeks ponašanja članova Udruženja.

Poslovnik i Kodeks moraju biti u skladu sa odredbama Statuta Udruženja.

 

Ostvarivanje javnosti rada

Član 18.

Rad organa Udruženja je javan za sve članice Udruženja.

 • Upravni odbor redovno obaveštava članove o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih saopštenja, ili na drugi primeran način.
 • Upravni odbor obaveštava javnost o aktivnostima Udruženja putem saopštenja za javnost, ili na drugi primeran način.

Godišnji finansijski izveštaji i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici Skupštine udruženja.

 

Član 19.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima novinskih izdavača ili drugim medijskim asocijacijama, o čemu odluku donosi Skupština.

 

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 20.

Udruženje može sticati imovinu od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona (u novcu i naturi), finansijskih subvencija, ostavina, kamata na uloge, zakupnine, dividendi, obavljanjem privredne delatnosti iz člana 24. ovog Statuta, kao i na svaki drugi zakonom dozvoljen način.

Fizička i pravna lica koja daju donacije i poklone Udruženju, oslobađaju se odgovarajućih poreskih obaveza u skladu sa primenjivim zakonskim okvirom.

Udruženje može pribavljati sredstava i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja iz oblasti funkcionisanja medijske industrije, kao i prodajom sekundarnih sirovina prikupljenih tokom realizacije akcija za čišćenje životne sredine ili proizvoda nastalih u okviru edukativnih radionica.

 

Član 21.

Pravna i fizička lica koja svojim redovnim uplatama doniraju Udruženje, stiču poseban status Pridruženi članovi Asocijacije medija, bez prava upravljanja.

Pravno ili fizičko lice može ostvariti status Pridruženog člana, potpisivanjem odgovarajuće pristupnice (u kojoj imenuje svog zastupnika u Udruženju), i uplatom članarine koja se utvrđuje ugovorom između pridruženog člana i Asocijacije.

Pridruženi član mogu postati i institucije kao što je Privredna komora (nacionalna i inostrana), kao i slična granska udruženja (IAA, SAM -udruženje menadžera, IAB, UEPS i sl.), kao i Savet za štampu, po posebno definisanim uslovima (međusobno učlanjenje ili drugi vid saradnje).

Pridruženi član ne može biti biran u upravljačka tela Udruženja, ali ima pravo da prisustvuje , po pozivu, sednici Upravnog odbora jedanput godišnje.

Prava i obaveze koja proizilaze iz statusa Pridruženog članstva definisani su ugovorom između Udruženja i pridruženog člana.

 

Privredna delatnost kojom se stiče dobit

Član 22.

Udruženje pribavlja sredstva i obavljajući privrednu delatnost: 85.59 – ostalo obrazovanje.

Udruženje može početi sa neposrednim obavljanjem ove delatnosti tek nakon izvršenog upisa u nadležni Registar.

Dobit ostvarena na način iz stava 1. ovog člana može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

 

Prestanak rada udruženja

Član 23.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka udruženja

 

Član 24.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

 

Član 25.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

 

Član 26.

Ove Izmene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana usvajanja na Skupštini Udruženja i objavi na oglasnoj tabli.

           

Predsedavajući Skupštine Udruženja

Stevan Ristić, predsednik Upravnog odbora