ASOCIJACIJA MEDIJA
Kraljice Natalije 28
11 000 Beograd, Srbija

Na osnovu “Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazane bolesti” koji je donet u “Službenom glasniku” br. 94/2020 donosim sledeći plan:

PLAN PRIMENE MERA ZA SPREČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI

Opšte preventivne mere za sprečavanje i suzbijanje infekcije:

 • Pre ulaska u poslovni prostor, obavezna je dezinfekcija obuće
 • Nakon ulaska u prostor, obavezna dezinfekcija ruku, pranje ruku toplom vodom i sapunom u trajanju od minimum 20 sekundi, posebno nakon neposrednog kontakta
 • Izbegavati bliske kontakte, posebno sa osobama koje imaju simptome prehlade i gripa,odnosnoomogućiti minimalnu distancu od druge osobe najmanje 2 metra
 • Često provetravanje kancelarija i poslovnih prostorija
 • Čišćenje i dezinfekcija radnih površina, pre svega radnih stolova, tastatura, miševa telefona, kancelarijskog pribora i ostalih sredstava za rad zaposlenih
 • Izbegavati dodirivanje usta, nosa i očiju, osim maramicom i čistim rukama
 • Obezbediti dovoljne količine gela za dezinfekciju ruku
 • Kijanje i kašljanje obavljati na pravilan način, pokriti nos i usta maskom maramicom ili postaviti unutrašnju stranu lakta
 • Obavezno nošenje zaštitnih maski prilikom ulaska klijenta u radne prostorije

Zaduženje za sprovođenje kontrole

Lice zaduženo za kontrolu vršenja preventivnih mera je izvršni direktor Asocijacije medija. Kontrola će se vršiti pre početka rada, u toku radnog vremena kao i nakon završetka radnog vremena provera da li je prostor, radna oprema i sl. dezinfikovana na propisan način.
Lice koje je zaduženo za kontrolu je u obavezi da vodi evidenciju kada su prostorije dezinfikovane, i od strane koga.

Dezinfikovanje površina se radi na 3 sata, svih prostorija i opreme za rad. Takođe je zadužen da u prostorijama postoji dovoljna količina sredstava za higijenu, dezinfekciju i ubrusa. Pravilna dezinfekcija radnih površina obuhvata sledeće postupke:

 • 70 % alkohol je prva preporuka za dezinfekciju svih površina
 • Isprskati površine i prebrisati ih papirnim ubrusom ili ostaviti površinu da se osuši
 • Alkohol koristiti za dezinfekciju svih površina sa kojima su zaposleni najviše u kontaktu – Za vreme dezinfikovanja površina koristiti zaštitne rukavice

Potrebno je da lice obezbedi dovoljnu količinu plastičnih kesa kako se otpad može izbaciti bez kontakta sa istim.

Mere i aktivnosti u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti

Ukoliko primetite bilo koje simptome bolesti potrebno je uraditi sledeće

 • Obavestiti poslodavca/rukovodioca da su se pojavili simptomi zarazne bolesti
 • Lekara/dežurnog epidemiologa
 • Kod prvih siptoma, odmah uđite u postupak samoizolacije, javite se izabranom lekaru/epidemiologu u Institutu za javno zdravlje

Simptomi zarazne bolesti

 • povišena telesna temperatura – kašalj
 • otežano disanje
 • bolovi u mišićima
 • umor
 • U težim slučajevima javlja se teška upala pluća, sindrom akutnog otežanog disanja, sepsa i septički šok koji mogu uzrokovati smrt pacijenta. Osobe koje boluju od hroničnih bolesti podložnije su težim oblicima bolesti.

Spisak ustanova i dežurnih telefona za bliže informacije

 • Kontakt centar – broj telefona za sve informacije o COVID 19 je 19 819
 • Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović–Batut” (Dr Subotića 5, Beograd, tel: 011/2684566)
 • Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović–Batut” 011/26-84-566 od 8 do 22 časova i 060/018-02-44 od 8 do 22 časova

S obzirom na veliku potrebu građana za informacijama u vezi sa korona virusom otvoreni su dodatni telefonski brojevi: 064 8811908, 064 8811909, 064 8811910, 064 8811911, 064 8811912, 064 8811913, 064 8811914, 064 8811915, 064 8811916, 064 8811917. Otvoreno je i još deset telefonskih linija koje zaposleni/građani mogu dobiti pozivanjem broja telefona 011/2684566.

Preventivne mere

 • Pri ulasku u prostoriju u kojoj se radi, obavezna je dezinfekcija ruku za sve i o tome postaviti obaveštenje
 • Izbegavati rukovanje i srdačno pozdravljanje
 • Pre početka i nakon sastanka potrebno je provetriti i dezinfikovati radne prostorije (radne površine, kvake, korišćenu aparaturu itd.)
 • Ograničiti vreme koje klijent provodi u poslovnim prostorijama na minimum, bez bilo kakvog zadržavanja i sl.

Interna higijena zaposlenih:

 • Radni dan treba započeti prirodnim provetravanjem radnog prostora, otvaranjem vrata i prozora (tamo gde je to moguće)
 • Svakodnevno, pre početka rada moraju biti prebrisane (dezinfikovane) radne površine sa kojima zaposleni dolazi u kontakt kao i opremu koju će koristiti
 • Za sve zaposlene koji rade u poslovnim prostorijama i imaju kontakt sa opremom za rad važno je da se svakodnevno dezinfikuju radni stolovi, telefoni, tastature, “miš”, heftalice, bušilice, hemijske olovke i druga oprema sa kojom zaposleni dolaze u kontakt

Radne površine, čaše i druga oprema:

 • Ne koristiti zajedničke čaše, šolje, escajg
 • Za pranje čaša, šolja i drugih posuda i opreme koji se koriste za pripremu toplih i hladnih napitaka se koristi čista topla voda i deterdžent
 • Ukoliko se koristi voda iz aparata, neohodna je redovna dezinfekcija svih slavina, ručica i delova koji se hvataju ili pritiskaju pri punjenju čaša. Isto se odnosi na aparate za kafu

Higijensko održavanje mobilnih telefona i opreme

 • Pre upotrebe računara dezinfikovati tastaturu, miš i podlogu za miš 70% alkoholom
 • Nakon upotrebe računarske opreme ponovite isti postupak
 • Mobilni telefon obrisati sa svih strana više puta u toku dana 70% alkoholom
 • Fiksne telefone dezinfikovati više puta u toku dana istim postupkom, a naročito telefonsku slušalicu

Higijensko održavanje ostale opreme

 • Pre upotrebe izvšiti dezinfekciju opreme koja je potrebna za rad
 • Nakon upotrebe ponoviti postupak
 • Prilikom rada sa klijentom koristiti zaštitnu opremu (maska, rukavice, vizir i sl.)

Ostala higijena

 • Toaleti se moraju više puta u toku smene čistiti i dezinfikovati uz upotrebu sredstava za dezinfekciju
 • U toaletima su obezbeđeni lavaboi sa higijenski ispravnom toplom i hladnom vodom, kao i sredstva za pranje ruku i papirni ubrusi za brisanje
 • U svaku kantu se moraju postaviti kese
 • Kese se ne smeju prepunjavati i moraju se redovno menjati
 • Zabranjeno je korišćenje zajedničkih krpa i peškira
 • Koristiti papirne ubruse za prisanje ruku, iskorišćenje ubruse odmah odložiti u kantu.

Zaštitne maske

 • Zaštitne maske moraju da nose svi koji ostvaruju bliski kontakt sa drugim osobama.
 • Nije svaka respiratorna infekcija izazavna korona virusom, ali svako slabljenje imuniteta za nekoga
 • može biti kobno.
 • Zaštitne maske štite od direktnog udisanja infektivnog agensa samo ako ih pravilno koristite.
 • Jedna maska se može koristiti samo dok se ne ovlaži.
 • Maska koja se skine više se ne može vraćati na lice i ponovo koristiti, osim platnene koja se može oprati otkuvavanjem.
 • Zaštitna maska se ne sme odlagati na radne površine, u džep, ostavljati da visi oko vrata

Zaštitne rukavice

 • Zaštitne rukavice štite od direktnog kontakta sa prljavim i inficiranim površinama samo ako se pravilno koriste
 • Ako sa njima dodirujete kontaminirane površine, a zatim telefon, hemijsku olovku svoje odelo, lice, onda one ne mogu da spreče prenos infekcije.
 • Rukavicama prenosite infekciju na sve površine koje dodirujete.
 • Otvarajte vrata ako je moguće bez dodirivanja kvake (laktom), vrata gurnite telom, nogom, svetlo palite laktom, nadlakticom.
 • Svako smanjenje kontakta daje šansu da se smanji prenos infekcije

Zaštita od prenosa infekcije

 • Zabranjeno je rukovanje, grljenje i ljubljenje pri susretima
 • Svedite fizički kontakt sa svima na minimum
 • Ne dodirujte nos, oči, usta, lice pre nego što dobro oprerete ruke – Ne koristite platnene maramice za brisanje nosa
 • Ne ostavljajte papirne maramice na sto i druge radne površine

Pravilno postupanje sa iskorišćenim sredstvima za ličnu zaštitu

 • Upotrebljene maske i rukavice, kao i iskorišćene ubruse koji se koriste za dezinfekciju radnih površina bacati u posebnu kesu za ovu vrstu otpada koja se nalazi na odvojenom mestu
 • Posle korišćenja isprskati sve površine vizira 70% alkoholom uz pomoć boce sa raspršivačem, prebrisati papirnim ubrusom ili ostaviti da se osuši
 • svaki zaposleni dezinfikuje vizir na početku i na kraju svoje smene – obavezno oprati ruke na kraju procesa dezinfekcije

U slučaju pojave zarazne bolesti:

 • Potrebno je dezinfikovati radni prostor u kome je boravio zaposleni koji je zaražen
 • Prostor je potrebno redovno provetravati i dezinfikovati
 • Vršiti kontrolu zaposlenih na simptome, i u slučaju da je moguće organizovati rad od kuće
 • Ograničiti kontakte
 • Druge mere po preporuci epidemiologa (kontakt telefoni lekara/dežurnih epidemiloga u Planu)

Obaveze lica zaduženog za kontrolu

 • priprema pisana uputstva i instrukcije za bezbedan i zdrav rad u cilju zaštite zdravlja zaposlenih od epidemije zarazne bolesti
 • kontroliše primenu mera koje su utvrđene u planu primene mera koji donosi poslodavac – vrši kontrolu korišćenja sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
 • sarađuje sa državnim organima i daje potrebna obaveštenja o primeni preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu

Obaveze zaposlenog

 • sprovodi sve preventivne mere bezbednosti i zdravlja na radu kako bi sačuvao svoje zdravlje, kao i zdravlje drugih zaposlenih
 • namenski koristi propisana sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da sa njima pažljivo rukuje, da ne bi ugrozio svoju bezbednost i zdravlje kao i bezbednost i zdravlje drugih lica
 • dodatno brine o svojoj higijeni tako što će redovno i pravilno prati ruke
 • ličnu odeću drži odvojenu od sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu i radnog odela
 • obavezno obavesti poslodavca ukoliko posumnja na simptome zarazne bolesti kod sebe, kod drugih zaposlenih ili članova svoje porodice
 • pre početka rada pregleda svoje radno mesto uključujući i sredstva za rad koja koristi, kao i sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da u slučaju uočenih nedostataka izvesti poslodavca ili drugo ovlašćeno lice
 • pre napuštanja radnog mesta, da radno mesto i sredstva za rad ostavi u stanju da ne ugrožavaj druge zaposlene
 • u skladu sa svojim saznanjima, odmah obavesti poslodavca o nepravilnostima, štetnostima, opasnostima ili drugoj pojavi koja bi na radnom mestu mogla da ugrozi njegovu bezbednost i zdravlje ili bezbednost i zdravlje drugih zaposlenih
 • sarađuje sa poslodavcem i licem za bezbednost i zdravlje na radu, kako bi se sprovele dodatne neophodne mere za bezbednost i zdravlje na radu

U Beogradu, 06.08.2020. godine